مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   بیست و دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی ایلام برگزار گردید  ۲ اسفند ۱۴۰۰


بیست و دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی ایلام: در این جلسه سه ایده سرکار خانم زهرا محمودی با ایده تولید و بسته بندی عسل، سرکار خانم اسما آشته با ایده تولید ماسک های زیبایی و آقای صادق ناجی با ایده پایش محصولات کشاورزی با استفاده از پهپاد، در حضور اعضای شورای فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=158